จำนวนและอัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 28 วัน(ทารกแรกเกิดตาย)จำแนกตามเพศ
Number and Rates of Deaths under 28 days(Neonatal Deaths) by Sex

  ปี(Year)

รวม(Total)

ชาย(Male)

หญิง(Female)

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

Number

Rate

Number

Rate

Number

Rate

2543(2000) 1,951 2.5 1,130 2.8 821 2.2
2542(1999) 1,811 2.3 1,008 2.6 803 2.2
2541(1998) 1,441 1.6 796 1.7 645 1.5

2540(1997)

2,299

2.6

1,342

2.9

957

2.2

2539(1996)

2,323

2.5

1,420

2.9

903

2.0

2538(1995)

3,185

3.3

1,835

3.7

1,350

2.9

2537(1994)

3,131

3.3

1,800

3.6

1,331

2.9

2536(1993)

3,316

3.5

1,949

4.0

1,367

2.9

2535(1992)

3,259

3.4

1,908

3.9

1,351

2.9

2534(1991)

3,658

3.8

2,059

4.2

1,599

3.4

2533(1990)

3,392

3.5

2,006

4.1

1,386

3.0

2532(1989)

3,235 3.6 1,936 4.2 1,299 3.0
2531(1988) 3,317 3.8 1,923 4.3 1,394 3.3
2530(1987) 3,443 3.9 1,977 4.4 1,466 3.4
2529(1986) 3,452 3.6 2,015 4.2 1,437 3.1

2528(1985)

4,084 4.2 2,335 4.7 1,749 3.7

หมายเหตุ :1. อัตราทารกแรกเกิดตาย ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน(Neonatal Deaths rates per 1,000 Livebirths)
                 2.ข้อมูลปี 2539-2540 ขาด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม ชลบุรี กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา
                    สุราษฎร์ธานี(1996-1997 excluded 9 provinces Chiang Mai, Phitsanulok, Nakhon Pathom
                    Chon buri, Bangkok, NaKhon Ractchasima, Udon Thani, Songkhla,Surat Hani)
                 3.ข้อมูลปี 2541-2543 สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)

จำนวนและอัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี (ทารกตาย) จำแนกตามเพศ
Number and Rates of Deaths under 1year( Infant Deaths) by Sex

ปี(Year)

รวม(Total)

ชาย(Male)

หญิง(Female)

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

Number

Rate

Number

Rate

Number

Rate

2543(2000)

4,822 6.2 2,773 7.0 2,049 5.5

2542(1999)

5,003 6.6 2,765 7.1 2,238 6.1

2541(1998)

4,062 4.5 2,262 4.9 1,800 4.1

2540(1997)

5,172

5.8

2,914

6.3

2,258

5.2

2539(1996)

5,161

5.2

2,988

6.1

2,173

4.7

2538(1995)

6,920

7.2

3,838

7.8

3,082

6.6

2537(1994)

6,828

7.1

3,893

7.9

2,935

6.3

2536(1993)

7,048

7.4

4,059

8.3

2,989

6.4

2535(1992)

7,256

7.5

4,182

8.5

3,074

6.5

2534(1991)

7,928

8.3

4,561

9.2

3,367

7.2

2533(1990) 7,694 8.0 4,507 9.2 3,187 6.9
2532(1989) 7,669 8.5 4,461 9.6 3,208 7.3
2531(1988) 8,113 9.3 4,658 10.4 3,455 8.1
2530(1987) 9,358 10.6 5,366 11.9 3,992 9.3
2529(1986) 8,990 9.5 5,156 10.7 3,834 8.3

2528(1985)

10,534

10.8

6,019

12.1

4,515

9.5

หมายเหตุ :1. อัตราทารกแรกเกิดตาย ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน(Neonatal Deaths rates per 1,000 Livebirths)
                 2.ข้อมูลปี 2539-2540 ขาด 9 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม ชลบุรี กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา
                    สุราษฎร์ธานี(1996-1997 excluded 9 provinces Chiang Mai, Phitsanulok, Nakhon Pathom
                    Chon buri, Bangkok, NaKhon Ractchasima, Udon Thani, Songkhla,Surat Hani)
                 3. ข้อมูลปี 2541-2543 สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health)